Chúc mừng sinh nhật: Phan Nũ Thùy Tiên(02/09), Tổ CM: Tin học - Vũ Thị Hoài Phương(03/09), Tổ CM: Hành chính - Huỳnh Thị Minh Hạnh(03/09), Tổ CM: Văn học - Nguyễn Thị Cúc(05/09), Tổ CM: Văn học - Ngô Văn Lĩnh(12/09), Tổ CM: Vật lí - Hoàng Văn Kha(14/09), Tổ CM: Thể dục - Phan Thị Mỹ Hằng(18/09), Tổ CM: Địa lí - Châu Phục Hận(20/09), Tổ CM: Toán học - Đỗ Thị Mỹ Nhi(20/09), Tổ CM: Vật lí
    CƠ CẤU TỔ CHỨC
   ĐẢNG BỘ
   BAN GIÁM HIỆU
   ĐOÀN THỂ
   TỔ CHUYÊN MÔN
     Tổ Toán học
     Tổ Vật lí
     Tổ Hóa học
     Tổ Sinh học
       Giới thiệu
       Kế hoạch
       Tài liệu
     Tổ Tin học
     Tổ Ngữ Văn
     Tổ Lịch Sử
     Tổ Địa lí
     Tổ Anh Văn
     Tổ GDCD
     Tổ TD-QP
    CÔNG KHAI CLGD
   Biểu mẫu
   Số liệu thống kê
    VĂN BẢN- LỊCH LV
   VĂN BẢN CẤP TRÊN
   VĂN BẢN TRƯỜNG
   BẢNG LƯỢNG HÓA TĐ
   KẾ HOẠCH TUẦN
   KHẢO THÍ
   KIỂM TRA ONLINE
   THI-TUYỂN SINH
    TÀI LIỆU THAM KHẢO
    Tìm kiếm
Tìm theo từ khóa

    Link Website
 
    Thống kê
6314227
lượt truy cập
  Tài liệu
 
PPCT SINH HOC- CONG NGHE

Các đc chú ý thực hiện đúng lịch KT 15p, 1 tiết

SỞ GD- ĐT Bình Phước                  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Trường THPT Thanh Hòa.                         Năm học 2017-2018.

Tổ Sinh - Công nghệ.

 

Sau khi họp tổ chuyên môn vào ngày 04/9/2017. Tổ đã thống nhất xây dựng khung PPCT  như sau:

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10.

Tuần

Tiết

Nội dung       Học kì 1: 19 tuần : 1 tiết / tuần.  Học kì 2: 18 tuần : 1 tiết / tuần.

 

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG.

1

1

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

2

2

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

3

3

Bài 2: Các  giới sinh vật

 

 

Phần 2: SINH HỌC Tế BÀO.

 

 

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

4

4

Bài 3 + 4: Các nguyên tố hóa học, nước và cacbohdrat

5

5

Bài 4 + 5:  Lipit  và protein

6

6

Bài  6:  Axit nucleic + kiểm tra 15 phút

 

 

Chương II: Cấu trúc tế bào.

7

7

Bài 7: Tế bào nhân sơ.

8

8

Bài 8: Tế bào nhân thực

9

9

Bài 9: Tế bào nhân thực (tt)

10

10

Bài 10: Tế bào nhân thực (tt)

11

11

Bài 11:  Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

12

12

Bài 12: Thực hành: thí nghệm co và phản co nguyên sinh

13

13

Kiểm tra 1 tiết.

 

 

Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.

14

14

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất trong tế bào.

15

15

Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

16

16

Bài 16: Hô hấp tế bào + kiểm tra 15 phút

17

17

Bài 17: Quang hợp

18

18

Ôn tập

19

19

Kiểm tra học kì I.

20

20

Bài 15: Một số thí nghiệm về enzim

 

 

Chương IV: Phân bào.

21

21

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

22

22

Bài 19: Giảm phân

23

23

Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

24

24

Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

 

 

Phần III. SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

25

25

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV

26

26

Bài 23 + 24: Thực hành : Quá trình phân giải ở VSV, lên men etilic và lactic

 

 

Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

27

27

Bài 25 + 26: Sinh trưởng của vi sinh vật và các hình thức sinh sản của VSV

28

28

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vsv.

29

29

Bài 28: Thực hành: quan sát một số vi sinh vật + kiểm tra 15 phút

30

30

Ôn tập

31

31

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Chương III: Virut, bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.

32

32

Bài 29: Cấu trúc các loại virut

33

33

Bài 30: Sự nhân lện của virut trong tế bào chủ

34

34

Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiển + kiểm tra 15 phút

35

35

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

36

36

Ôn tập thi học kì II

37

37

Kiểm tra học kì II

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 11.

Học kì 1: 19 tuần : 2 tiết / tuần.                      Học kì 2: 18 tuần : 1 tiết / tuần.

 

Tuần

Tiết

Nội dung

 

 

PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ

 

 

Chương 1: Chuyển hóa  vật chất và năng lượng

 

 

A. Chuyển hóa  vật chất và năng lượng ở thực vật

1

1

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

2

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

2

3

Bài 3: Thoát hơi nước qua lá

4

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

3

5

Bài 5 + 6: Dinh dưỡng nito ở thực vật

6

Bài  7: Thực hành

4

7

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

8

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

5

9

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

10

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

6

11

Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

12

Bài 12: Hô hấp ở thực vật + kiểm tra 15 phút

7

 

13

Bài 13: Thực hành: phát hiện diệp lục và Carotenoit

14

Bài 14: Thực hành: phát hiện hô hấp ở thực vật

 

8

15

Ôn tập chương I phần II, II (trang 95)

 

B. Chuyển hóa  vật chất và năng lượng ở động vật

16

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

9

17

Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tt)

18

Bài 17: Hô hấp ở động vật.

10

 

19

Bài 18: Tuần hoàn máu

20

Bài 19: Tuần hoàn máu (tt)

11

21

Bài 20: Cân bằng nội môi

22

Bài 21: Thực hành: đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người.

 

12

23

Ôn tập chương I phần III. IV. V, VI

24

Kiểm tra 1 tiết

 

Chương II: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật.

13

25

Bài 23:  Hướng động 

26

Bài 24: Ứng động

 

14

27

Bài 25:Thực hành: hướng động

 

B. Cảm ứng ở động vật

28

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

15

29

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tt)

30

Bài 28-29: Điện thế nghỉ - Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

16

31

Bài 30: Truyền tin qua xinap + + kiểm tra 15 phút

32

Bài 31: Tập tính của động vật

17

33

Bài 32: Tập tính của động vật (tt)

34

Bài 32: Tập tính của động vật (tt)

18

35

Bài 33: Thực hành: xem phim về tập tính của động vật

36

Ôn tập chương II

19

37

Ôn thi học kì I

38

Kiểm tra học kì I

 

 

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

 

 

A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

20

39

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

21

40

Bài 35: Hoocmon thực vật

22

41

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa +kiểm tra 15 phút

 

 

A. sinh trưởng và phát triển ở động vật.

23

42

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

24

43

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến ST và phát triển ở động vật

25

44

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến ST và phát triển ở động vật

26

45

Bài 40: Thực hành: xem phim …

27

46

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Chương IV: Sinh sản

 

 

A. Sinh sản ở thực vật

28

47

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

29

48

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

30

49

Bài 43: Thực hành: nhân giống vô tính ở thực vật

 

 

B. Sinh sản ở động vật.

31

50

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

32

51

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật + kiểm tra 15 phút

33

52

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản.

34

53

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và …

35

54

Bài  48:Ôn tập chương 4

36

55

Ôn tập

37

56

Kiểm tra học kì 2

 


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12

Học kì 1: 19 tuần : 2 tiết / tuần.          Học kì 2: 18 tuần : 1 tiết / tuần.

 

Tuần

Tiết

Nội dung

1

 

Phần năm: DI TRUYỀN Y HỌC

Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

1

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi AND

2

Bài 2: Phiên mã, dịch mã

2

3

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

4

Bài 4: Đột biến gen

3

5

Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST

6

Bài 6: Đột biến số lượng NST  + kiểm tra 15 phút

4

7

Bài 7: Thực hành: quan sát dạng đột biến số lượng NST

 

Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

8

Bài 8: Quy luật Menden: quy luật phân li

5

9

Bài 9: Quy luật Menden: quy luật phân li độc lập

10

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

6

11

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

12

Bài 12: Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

7

13

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen

14

Bài 14: Thực hành: lai giống.

8

15

Bài 15: Bài tập chương I ( Bài 1,3,6)

16

Bài 15: Bài tập chương II ( 2,6,7)

9

17

Ôn tập chương I,II

18

Kiểm tra 1 tiết

 

10

 

Chương III:  Di truyền học quần thể.

19

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.

20

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể.

 

11

 

Chương IV: Ứng dụng di truyền học

21

Bài 18: Chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

22

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

 

 

12

23

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen. + kiểm tra 15 phút

 

Chương V: Di truyền học người.

24

Bài 21: Di truyền y học

13

 

25

Bài 22:Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền học

26

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

 

14

 

Phần 6: TIẾN HÓA

 

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

27

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

28

Bài 25: Học thuyết tiến hóa của Dacuyn

15

29

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp

30

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp (tt) + bài 27

16

31

Bài 28:Loài

32

Bài 29: Quá trình hình thành loài

17

 

33

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tt)

34

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

 

18

 

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất.

35

Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.

36

Bài 34: Sự phát sinh loài người.

19

37

Ôn thi kì I.

38

Kiểm tra học kì I

 

20

 

Phần bảy: SINH THÁI HỌC

 

Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật.

39

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

21

40

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể tong quần thể

22

41

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

23

42

Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)

24

43

Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể. + kiểm tra 15 phút

 

 

Chương II: Quần xã sinh vật

25

44

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

26

45

Bài 41: Diễn thế sinh thái.

27

46

Ôn tập

28

47

Kiểm tra 1 tiết.

 

 

Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.

29

48

Bài 42: Hệ sinh thái.

30

49

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.

31

50

Bài 44: Chu trình sinh điạ hóa và sinh quyển.

32

51

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái + kiểm tra 15 phút

33

52

Bài 46: Thực hành: quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

34

53

Bài 47:Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái học.

35

54

Ôn tập chương trình sinh học cấp trung học phổ thông

36

55

Ôn tập thi học kì II

37

56

Kiểm tra học kì II
PHÂN PHỐI  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ 10.

Học kì 1: 19 tuần : 2 tiết / tuần.          Học kì 2: 18 tuần : 1 tiết / tuần.

 

Tuần

Tiết

Bài

 

 

Phần 1: NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP.

1

1

Bài 1:Bài mở đầu

 

Chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương.

2

2

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

3

3

Bài 3:  Sản xuất giống cây trồng

4

4

Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tt)

5

5

Bài 5: Thực hành: Xác định sức sống của hạt.

6

6

Bài 6: Ứng dụng CN nuôi cấy mô TB trong nhân giống cây nông, lâm nghiệp.

7

7

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng. + kiểm tra 15 phút

8

8

Bài 8: Thực hành: xác định độ chua của đất.

9

9

Ôn tập chương I

10

10

Kiểm tra 1 tiết

11

11

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng dất xám bạc màu, đất xói mòn

12

12

Bài 11: Thực hành quan sát phẩu diện đất

13

13

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

14

14

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

15

15

Bài 14: Thực hành : trồng cây trong dung dịch. + kiểm tra 15 phút

16

16

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.

17

17

Bài 16:Thực hành: một số loại sâu bệnh hại lúa.

18

18

Ôn tập thi kì 1.

19

19

Kiểm tra học kì I

20

 

20

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

21

Bài 18: Thực hành: pha chế thuôc BOOCDO phòng trừ nấm.

 

21

22

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học đến QT sinh trưởng của sinh vật và MT

23

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật.

 

22

 

Chương 3: Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

24

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của QTbảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

25

Bài 41: Bảo quản củ, hạt làm giống.

 

23

26

Bài 42: Bảo quản chế biến lương thực, thực phẩm.

27

Bài 43: Bảo quản, thịt, trứng, sữa và cá. + kiểm tra 15 phút

 

24

28

Bài 44: Chế biến lương thực thực phẩm

29

Bài 45: Thực hành: chế biến xiro từ quả.

25

30

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

31

Bài 48: Chế biến cây công nghiệp và lâm nghiệp.

26

32

Ôn tập.

33

Kiểm tra 1 tiết.

27

 

Phần 2: TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

34

Bài 49: Bài mở đầu.

 

Chương 4: Doanh nghiệp và lưa chọn lĩnh vực kinh doanh

35

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

28

36

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. (tt)

37

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

29

 

38

Bài 52 Thực hành: lựa chọn cơ hội knh doanh.

 

Chương 5: Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

39

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh.

30

 

40

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh. (tt)

41

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp.

31

42

Bài 55: Quản lí doanh nghiệp. + kiểm tra 15 phút

43

Bài 55: Quản lí doanh nghiệp.(tt)

32

44

Bài 56: Thực hành: xây dựng kế hoạch kinh doanh.

45

Bài 56: Thực hành: xây dựng kế hoạch kinh doanh.

 

Phần 3: HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP

33

46

Em thích làm nghề gì?

47

Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

34

48

Vấn đề giới tính trong chon nghề.

49

Tìm hiểu một số nghề nông, lâm, thủy sản.

35

50

Tìm hiểu một số nghề xây dựng

51

Chọn nghề tương lai của tôi

36

52

Hướng nghiệp: chủ đề: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

53

Hướng nghiệp: chủ đề: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

37

54

Ôn tập học kì II.

55

Kiểm tra học kì II.

           

 

Thanh Hòa, ngày 04/9/2017.

Tổ trưởng

 

 

 

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG


CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG PHỤ ĐẠO KÌ 1 KHỐI 12

Năm học 2017 - 2018.

 

Học kì 1: dự kiến có 12 tuần- 1 tiết/  tuần đối với lớp cơ bản, lớp chọn 3 tiết/ tuần.

tuần

Lớp cơ bản

lớp nâng cao

1

Ôn tập bài 1:

-    Một số công thức tính đơn giản liên quan đến gen, AND và quá trình nhân đôi AND: tính số lượng và % các loại nucleotit, số liên kết hidro,  chiều dài, khối lượng, số nucleotit môi trường cung cấp...

-    Một số công thức tính đơn giản liên quan đến quá trình phiên mã: tính số lượng và % các loại ribonucleotit, liên kết công hóa trị, chiều dài, khối lượng, số ribonucleotit môi trường cung cấp,

Ôn tập bài 1,2,4:

-    Cung cấp một số công thức tính đơn giản liên quan đến gen ( AND) và ARN, tính số lượng và % các loại nucleotit, số liên kết hidro, chiều dài, khối lượng, số nucleotit môi trường cung cấp...

-    Một số công thức liên quan đến quá trình dịch mã: số bộ 3, số axit amin, xác định các đối mã...

-     Một số dạng bài tập liên quan đến đột biến gen: tính số nucleotit, số liên kết hidro bị thay đổi qua các dạng đột biến gen.

-    Các dạng bài tập nâng cao: Tính tỉ lệ các loại bộ ba, xác suất xuất hiện một trình tự nucleotit nào đó trong tế bào chất

- Bài tập củng cố

2

Ôn tập bài 2,4:

-    Một số công thức liên quan đến quá trình dịch mã: số bộ 3, số axit amin, xác định các đối mã...

-     Một số dạng bài tập liên quan đến đột biến gen: tính số nucleotit, số liên kết hidro bị thay đổi qua các dạng đột biến gen.

Ôn tập bài 6:

-    Ôn tập về nguyên phân, giảm phân. Tính số NST , số cromatic và số tâm động của tế bào ở các kì.

-    Tính số loại thể lệch bội và số NST trong các thể lệch bội, đa bội.

-    Lấy giao tử các thể đột biến số lượng NST.

-    Xác định tỉ lệ kiểu hình các phép lai giữa các thể lệch bội, đa bội.

-    Tính số lượng và tỉ lệ các loại giao tử tạo ra qua giảm phân khi một cặp NST nào đó không phân li.

3

Ôn tập bài 6:

-    Tính số loại thể lệch bội và số NST trong các thể lệch bội, đa bội.

-    Lấy giao tử các thể đột biến số lượng NST.

-    Xác định tỉ lệ kiểu hình các phép lai giữa các thể lệch bội, đa bội.

-    Bài tập củng cố

Ôn tập bài 8-9-10:

-Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình các phép lai cơ bản ( Aa x Aa, Aa x aa…).

-          Tính được tỉ lệ các kiểu gen, kiểu hình tạo ra từ phép lai nhiều tính trạng.

-          tính tỉ lệ kiểu gen có n gen trội từ các phép lai nhiều tính trạng

-          Cách xác định kiểu gen và kiểu hình của các tính trạng di truyền theo quy luật tương tác.

4

Ôn tập bài 8-9:

-Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình các phép lai cơ bản ( Aa x Aa, Aa x aa…).

-Tính được tỉ lệ các kiểu gen, kiểu hình tạo ra từ phép lai nhiều tính trạng.

Ôn tập bài 11

-    Xác định tần số hoán vị gen , tỉ lệ giao tử tạo ra do liên kết gen và hoán vị gen.

-    Xác định tỉ lệ xuất hiện các loại kiểu hình

-    Bài tập về phép lai 2 tính trạng phân li độc lập với nhau. Một tính trạng do một cặp gen quy định, tính trạng kia di truyền do 2 hay nhiều cặp gen quy định.

-    Bài tập về phép lai 2 tính trạng có liên kết với nhau. Một tính trạng di truyền theo quy luật phân li, tính trạng kia di truyền theo quy luật tương tác gen

5

Ôn tập bài 10-11.

-          Cách xác định kiểu gen và kiểu hình của các tính trạng di truyền theo quy luật tương tác.

-          Xác định tần số hoán vị gen , tỉ lệ giao tử tạo ra do liên kết gen và hoán vị gen.

Ôn tập bài 12

-   Ôn tập phần sinh học tế bào:từ một cơ thể có 2n NST tính Số loại giao tử được tạo ra, tỉ lệ giao tử có x NST từ mẹ, từ bố.

-          Di truyền liên kết giới tính: Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình các phép lai.

-          Tính xác suất xuất hiện một loại kiểu hình, kiểu gen từ mức đơn giản đến phức tạp.

-          Bài tập phả hệ. Toán xác suất trong phả hệ

 

6

Ôn tập bài 12:

-          Di truyền liên kết giới tính: Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình các phép lai.

-          Tính xác suất xuất hiện một loại kiểu hình, kiểu gen ở mức độ đơn giản.

-          Bài tập củng cố.

-   Bài tập về phép lai có ưu thế lai

-   Ôn tập các dạng bài tập nâng cao đã học

7

- Ôn tập kiểm tra 1 tiết: Giải đề kiểm tra 1 tiết năm học 2016-2017.

- Ôn tập các dạng bài tập nâng cao đã học.

- Ôn tập kiểm tra 1 tiết.

8

-          Sửa bài kiểm tra 1 tiết.

 

-          Sửa bài kiểm tra 1 tiết.

-          Tính tần số các alen và các kiểu gen.

-          Xác định tần số các kiểu gen qua các thế hệ tự thụ

 

9

Ôn tập bài 16:

-          Tính tần số các alen và các kiểu gen.

-          Xác định tần số các kiểu gen qua các thế hệ tự thụ

Ôn tập bài 17:

-          Xác định được trạng thái cân bằng của quần thể.

-          Tính tần số các kiểu gen qua các thế hệ ngẫu  phối tự do

-          Bài tập tính số kiểu gen, số kiểu giao phối, số kiểu hình tối đa trong quần thể

10

Ôn tập bài 17:

-          Xác định được trạng thái cân bằng của quần thể.

-          Tính tần số các kiểu gen qua các thế hệ ngẫu  phối tự do

-  Tổng hợp các dạng bài tập nâng cao

11-12

- Ôn tập kiểm tra học kì 1: giải đề kiểm tra kì 1 năm học 2015-2016 và  2016-2017. (giảm bớt những câu vận dụng cấp cao)

- Ôn tập kiểm tra học kì 1: giải đề kiểm tra kì 1 năm học 2015-2016 và  2016-2017

 


 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO SINH HỌC KHỐI 12.

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Dự kiến có 12 tuần

Gồm 2 tiết/tuần đối với lớp cơ bản và 3 tiết/ tuần  đối với lớp chọn.

 

Tuần

Nội dung của các lớp cơ bản

Nội dung của các lớp nâng cao

1

Ôn tập bài 24, 25

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài cơ bản 24-25

Ôn tập bài 24, 25

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-25

2

Ôn tập bài 26, 27

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài cơ bản 26-27

Ôn tập bài 26, 27

-          một số dạng bài tập liên quan đến tần số các alen và các kiểu gen qua quá trình đột biến, di nhập, chon lọc tự nhiên.

-  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-27

3

Ôn tập bài 28,29

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 28,29

Ôn tập bài 28,29.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-29

4

Ôn tập bài 30,32.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài 30,31

Ôn tập bài 30,32.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-32

5

Ôn tập bài 33,34.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 33,34

Ôn tập bài 33,34.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-34

6

Ôn tập bài 35,36,37

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 35,36,37

Ôn tập bài 35,36,37

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-37

7

Ôn tập bài 38,39.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 38,39

Ôn tập bài 38,39

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-39

8

Ôn tập bài 40,41.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 40,41

Ôn tập bài 40,41.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-41

9

Ôn tập KT 1 tiết

- Làm đề kt 1 tiết 2016-2017.

 

Ôn tập KT 1 tiết.

-          Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 24-41

-          Làm đề kt 1 tiết 2016-2017.

10

Ôn tập bài 42,43,44.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 42,43,44

Ôn tập bài 42,43,44.

-          Bài tập về các chuỗi, lưới thức ăn.

-          Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-44

11

Ôn tập bài 45.46.47.

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản bài 45,46,47

Ôn tập bài 45.46.47.

-          Bài tập về hiệu suất sinh thái.

-          Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cơ bản  và nâng cao từ bài 1-47

-          Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nâng cao cấp THPT

                                                                        Hết.


Các tin khác

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
 
 
Lịch
    Tin nóng
Chiều ngày 23/9/2023, trường THPT Thanh Hòa, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm năm học 2023, nhằm xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4: TỪ 25/9 ĐẾN 30/9/2023
 
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 25 THÁNG 9 NĂM 2023
 
Trường THPT Thanh Hòa tổ Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024, phiên trù bị
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3: TỪ 18/9 ĐẾN 24/9/2023
 
    Photo

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thanh Hòa

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Trương Thanh Bình- Hiệu trưởng

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình- Bù Đốp- Bình Phước -Điện thoại :(0271).3563.693

Coppyright ©2011- THPT Thanh Hòa

Thiết kế và phát triển bởi: Lê Quang Tiến

Email : quangtien2010@gmail.com